„Małopolski Tele-Anioł” w Powiecie Myślenickim.

małopolski tele anioł

9 sierpnia 2019 roku Pan Andrzej Pułka – członek zarządu Powiatu Myślenickiego i Sylwia Michalec-Jękot Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa uczestniczyli w uroczystości podpisania przez Starostów Powiatu Myślenickiego Pana Józefa Tomala i Rafała Kudasa listu intencyjnego wyrażającego wolę współpracy w ramach realizacji projektu „Małopolski Tele-Anioł” w zakresie prowadzenia wspólnych działań promocyjnych mających na celu dotarcie z informacją o projekcie do tych mieszkańców powiatu myślenickiego, którzy potrzebują wsparcia, są niepełnosprawni, chorzy i niesamodzielni. Inicjatorką spotkania była Pani Marszałek Marta Malec –Lech, która jest świetną znawczynią polityki społecznej w naszym województwie.
„Małopolski Tele-Anioł” (https://www.malopolska.pl/teleaniol) to projekt innowacyjny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 9 RPO WM lata 2014-2020 – działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieki. Głównym jego celem jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku. W ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymują wsparcie w zakresie usług teleopiekuńczych. Dodatkowo, część z nich może skorzystać także ze specjalnych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Projekt swoim zasięgiem obejmuje całą Małopolskę, dlatego aby dotrzeć do osób niesamodzielnych najbardziej potrzebujących pomocy z każdej małopolskiej gminy, Województwo Małopolskie – Lider projektu chce nawiązać współpracę z lokalnymi partnerami w celu wsparcia rekrutacji uczestników do projektu poprzez m.in.: informowanie mieszkańców o projekcie, pomoc w wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego, zamieszczenie materiałów informacyjnych na stronie internetowej gminy/powiatu, rozdystrybuowanie materiałów informacyjnych przekazanych przez Biuro Projektu Tele-Anioł w podległych jednostkach oraz w miarę możliwości w innych miejscach użyteczności publicznej z terenu gminy/powiatu.
Powiat Myślenicki został zaproszony jako partner do współpracy i w tym obszarze. Co świadczy o docenieniu bieżącej pracy naszego środowiska lokalnego. Dziękujemy Pani Marszałek Marcie Malec –Lech za zaproszenie do działania w tak ważnym obszarze polityki społecznej.

 

tele anioł

Marta Malec Lech

tele anioł

tele anioł

tele anioł zasady

tele anioł

tele anioł